I. Administrator danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTA
W związku z rezerwacją internetową/telefoniczną wizyty informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe
będą przetwarzane przez FIZJOMER Tevfik Ersoy z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Okopowej 13, dalej jako
,,Administrator”.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej w postaci zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9
ust. 2 lit. a) RODO (rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

II. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 • a) dostępu do swoich danych osobowych;
 • b) sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia;
 • c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • e) przenoszenia swoich danych osobowych;
 • f) wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru;
 • g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane osobowe będą przekazywane pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku
cywilnoprawnego ze strony Administratora oraz w przypadku potrzeby – uprawnionym organom.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegać
zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu. Wszelkie żądania związane z przetwarzaniem danych
osobowych należy zgłaszać do Administratora listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres
kontakt@fizjomer.pl
Mając powyższe na uwadze, aby realizować ww. cele, w tym rejestrację wizyty w gabinecie FIZJOMER konieczne
udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna.

III. Przekazanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika strony fizjomer.pl jest dobrowolne, jednak niezbędne do
  korzystania z usług oferowanych przez gabinet FIZJOMER. Bez podania wymaganych przez Administratora
  danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz
  inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez gabinet
  FIZJOMER są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede
  wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.
  1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013
  r. poz. 1422) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
  „RODO”.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będzie: podmiot zapewniający rejestracje
  telefoniczną i internetową (nie dotyczy danych “wrażliwych” o stanie zdrowia pacjenta), osoby fizyczne
  zatrudnione przez FIZJOMER, zajmujące się usługami zgodnie z profilem działalności firmy, upoważnione
  do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń
  finansowych, operatorzy płatności.
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych
  Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania
  danych osobowych.

V. Prawo dostępu do informacji

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub
  poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane
  osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym
  sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby markemngu bezpośredniego.

VI. Zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania
  oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez
  gabinet FIZJOMER.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie markemngu własnych usług.
 3. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do
  wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji markemngowych. Zgoda, o
  której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W
  przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 10
  ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia
  16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez
  Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości
  wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu
  przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań markemngowych
  będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika
  sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach markemngowych, lub odwołania
  zgody na wysyłanie informacji markemngowych na adres e-mail lub numer telefonu.

VII. Dane wrażliwe

 1. Dane “wrażliwe” tzn. karty pacjentów wykorzystywane są wyłącznie przez zatrudnionych pracowników
  gabinetu FIZJOMER. Dane nie są udostępniane osobom trzecim i wykorzystywane wyłącznie w celach
  świadczenia usług fizjoterapeutycznych i medycznych. Dane “wrażliwe” gromadzone są w bezpiecznym
  miejscu i przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia usługi.